กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร

ข่าวกรมคุมประพฤติ

 • กรมคุมประพฤติก้าวสู่ปีที่ 25 ยืนหยัดปกป้องสังคมปลอดภัย

  15 มีนาคม 2560

           วันนี้ (15 มีนาคม 2560) พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จัดงานครบรอบ 25 ปี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้ชื่อ “ตามรอยพระราชา ก้าวที่ 25 กรมคุมประพฤติ” ณ โรงแรมมิราเคิล  แกรนด์ คอนเวนชั่น      ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ภารกิจของกรมคุมประพฤติตาม พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 ฉบับใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 พร้อมกับอนุบัญญัติอีก 20 ฉบับ จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของงานคุมประพฤติที่จะมีกฎหมายรองรับการปฏิบัติงานทั้งภารกิจเดิมและภารกิจใหม่ เช่น งานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ งานอาสาสมัครคุมประพฤติ ซึ่งกรมคุมประพฤติมีนโยบายขยายกำลังอาสาสมัครคุมประพฤติ โดยเฉพาะวัยเรียนวัยทำงาน เข้ามามีส่วนร่วมป้องกันสังคมจากภัยอาชญากรรม ภายใต้ชื่อ “คุมประพฤติสังคม ชุมชนปลอดภัย” รวมทั้งการใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ และการรองรับอำนาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ยังมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการบูรณาการแก้ไขฟื้นฟู ติดตามดูแลช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด   ในชุมชน ประกอบด้วย 3 มาตรการ ได้แก่ 1) การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและแก้ไขฟื้นฟู     ผู้กระทำผิด 2) การดูแลช่วยเหลือสร้างงานสร้างอาชีพ 3) การนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นการสนับสนุนและรองรับการทำงานระหว่างสำนักงานคุมประพฤติและหน่วยงานภายนอก ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน สำหรับการจัดงานครบรอบ 25 ปี กรมคุมประพฤติ ในปีนี้ได้จัดพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ และมีพิธีมอบโล่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายภราดร บุญจันทร์คง และนายสายัณห์ วรอรรถ  นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ “ตามรอยพระราชา ก้าวที่ 25 กรมคุมประพฤติ” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ภารกิจของกรมคุมประพฤติทางสื่อต่างๆ ด้วย

 • อธิบดีกรมคุมประพฤติตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง

  10 มีนาคม 2560

         พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์  เศวตนันทน์  อธิบดีกรมคุมประพฤติตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรค์ในการทำงานโดยมีนางสาวทรงศิริ  มุสิกะ  ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนองและเจ้าหน้าที่ให้การต้อน ทั้งนี้ยังได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านกึ่งวิถี  วัดอัมพวัน ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง และพบปะพูดคุยกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 

 • กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนกรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรมและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนกับข้อมูล ด้านกระบวนการยุติธรรม

  09 มีนาคม 2560

  วันนี้ ( 9 มีนาคม 2560 ) นายพยนต์  สินธุนาวา  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนกรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนกรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรมและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนกับข้อมูล ด้านกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวทางการป้องกันอาชญากรรม “STOP CRIME & START DIGITAL JUSTICE” และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนกับข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรม (MOI Linkage Center & Data Exchange Center) เพื่อให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  ณ ห้องออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 

 • กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารกรมคุมประพฤติและกำกับติดตามดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

  07 มีนาคม 2560

  วันนี้ (7 มีนาคม 2560) พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์  เศวตนันทน์  อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารกรมคุมประพฤติและกำกับติดตามดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee ) เพื่อติดตามและวิเคราะห์องค์การเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการบริหารจัดงานในองค์การให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  ณ ห้องประชุมอธิบดีกรมคุมประพฤติ ชั้น 4

 • กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติครั้งที่ 1/2560

  06 มีนาคม 2560

       วันนี้ ( 6 มีนาคม 2560 ) นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะ  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายอมรศักดิ์  นพรัมภา   ประธานกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติเป็นประธานในการประชุม  ซึ่งเป็นการพิจารณาแผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 และหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ  ณ  ห้องประชุมกรมคุมประพฤติชั้น 4 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 • คณะผู้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ ตามข้อกำหนดกรุงเทพ

  03 มีนาคม 2560

            เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา กรมคุมประพฤติ นำผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว ตามข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำและมาตรการที่มิใช่การคุมขัง สำหรับผู้กระทำผิดที่เป็นหญิง (United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measure of Women Offenders) หรือข้อกำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรือนจำ ตามข้อกำหนดกรุงเทพ โดยมีนายอดุลย์ ชูสุวรรณ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ณ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา         ต่อจากนั้น คณะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ เดินทางเข้าศึกษาการบริหารจัดการและแนวทางดำเนินงานตามข้อกำหนดกรุงเทพ 7 ข้อ ที่สอดคล้องกับกระบวนการฟื้นฟูฯ ในระยะแรกรับของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยมีนางชลาทิพย์ โลหะศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดกรุงเทพ และเปิดโอกาสให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานฟื้นฟูฯ ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ในการดำเนินงาน รวมทั้งสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 • กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะทำงานพิจารณายกร่าง กฎ ระเบียบ ตามร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.....

  03 มีนาคม 2560

          วันนี้ ( 3 มีนาคม 2560 ) พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์  เศวตนันทน์  อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิจารณายกร่าง กฎ ระเบียบ ตามร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. .....เพื่อพิจารณาร่างอนุบัญญัติออกตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 

 • คณะผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติ

  03 มีนาคม 2560

       เมื่อวันที่ 1- 3 มีนาคม 2560 คณะผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติเพื่อสอบถามถึงปัญหาและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ นายมณฑล แก้วเก่า หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย ผู้ตรวจราชการคุมประพฤติตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร นางสาวอังคณา บุญสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการคุมประพฤติตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน นางกรกช นาควิเชตร ผู้ตรวจราชการคุมประพฤติตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม  

 • ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร

  01 มีนาคม 2560

       เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 นางกรกช  นาควิเชตร  ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนครเพื่อสอบถามถึงปัญหาและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน โดยมีนายจิตติสานติ์  วุฒิเวชช์  ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนครและคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร

 • กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  28 กุมภาพันธ์ 2560

           วันนี้ ( 28 กุมภาพันธ์ 2560 ) นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติพร้อมคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 5 ) ของกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน IT ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมได้มีความรู้  ความเข้าใจ  ในกรอบแนวทางของแผนแม่บทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมเบสต์ เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ โฮเต็ล ถนนแจ้งวัฒนะ  ตำบลคลองเกลือ  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

 • กรกฎาคม 2563
  อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  07 กรกฎาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

  ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

  ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

  facebooktweeter

  Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
  อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
  เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

  โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 0
  • 6
  • 1