วันที่ 7 มี.ค.2560 เวลา 09.30 น. นายวสันต์ สิงคเสลิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้ประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 1)จ.อุบลราชธานี