กิจกรรมอื่นๆ

  • ยินดีต้อนรับท่านวสันต์ สิงคเสลิต รับตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 หัวหน้าสำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และเจ้าหน้าที่สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมได้เข้าแสดงความยินดีกับท่านวสันต์ สิงคเสลิต รับตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม  

  • ยินดีต้อนรับท่านเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ รับตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

    วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.39 น. หัวหน้าสำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมได้เข้าแสดงความยินดีกับท่านเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ รับตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม