การประชุม

 • วันที่ 19 มกราคม 2560 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงยุติธรรม

  วันที่ 19 มกราคม 2560 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 กระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  โดยมี 2 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอเสนอข้อมูลและภารกิจที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประกอบด้วย สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม    

 • วันที่ 16 มกราคม 2560 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงยุติธรรม

  วันที่ 16 มกราคม 2560 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 กระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  โดยมี 2 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอเสนอข้อมูลและภารกิจที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประกอบด้วย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  (TIJ) และ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) โดยมีผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม          

 • นายวีระยุทธ สุขเจริญ หน.ผต.ยธ. ผู้บริหารงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมของกระทรวงยุติธรรม (CEO) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

  นายวีระยุทธ สุขเจริญ หน.ผต.ยธ. ผู้บริหารงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมของกระทรวงยุติธรรม (CEO) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เจ้าหน้าที่กองกลาง ผอ.และเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศ เจ้าหน้ากองคลัง และเจ้าหน้าที่สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุม คตป.ชั้น 9 กระทรวงยุติธรรม  

 • รอง ปยธ. ท่านธวัชชัย ไทยเขียว เป็นประธานการประชุมหารือการสนับสนุนการตรวจราชการในภารกิจของกองทุนยุติธรรม

  วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 รอง ปยธ. นายธวัชชัย ไทยเขียว เป็นประธานในการประชุมหารือการสนับสนุนการตรวจราชการในภารกิจของกองทุนยุติธรรม เพื่อยกระดับการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมมากขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง เจ้าหน้าที่จากกองคลัง สป.ยธ. เจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าหน้าที่จากกองทุนยุติธรรม และเจ้าหน้าที่สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุม คตป.ชั้น 9 กระทรวงยุติธรรม  

 • ประชุมหารืองานตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

  วันที่ 14 มิถุนายน 2559 ปลัดกระทรวงยุติธรรมร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประชุมหารืองานตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงยุติธรรม

 • รอง ปยธ. ท่านธวัชชัย ไทยเขียว เป็นประธานการประชุมหน่วยงานด้านตรวจสอบ ประกอบด้วย สนย.,ตน.,กพร.และ สผต. ครั้งที่ ๒

  วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 รอง ปยธ. ท่านธวัชชัย ไทยเขียว เป็นประธานการประชุมหน่วยงานด้านตรวจสอบ ประกอบด้วย สนย.,ตน.,กพร.และ สผต.เพื่อติดตามความคืบหน้าในการนำผลการตรวจสอบมาแก้ไขปัญหาร่วมกัน ณ ห้องประชุม คตป.ชั้น 9 กระทรวงยุติธรรม