ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน โดย กลุ่มรับเรื่องร้องเรียนและประสานราชการ
Rate this item
(0 votes)

สรุป KM ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

          วันที่ 4 มีนาคม 2559 กลุ่มรับเรื่องร้องเรียนและประสานราชการ สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้จัดกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management KM) ในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน (ASEAN) “ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ บุคลลากรในสังกัดได้ทราบถึงความเป็นมาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations หรือ ASEAN ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน รวมถึงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทั้ง 10 ประเทศ
อีกทั้งประเทศไทยก็เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียน ในฐานะประชาชนคนไทยและเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนให้มากขึ้น และการจัดกิจกรรม KM ในครั้งนี้
ได้มีการบรรยายเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของแต่ละประเทศ รวมถึงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ควรรู้ของแต่ละประเทศ และในตอนท้ายได้จัดกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้อาเซียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม
รับฟังการบรรยายได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ความเป็นมาของอาเซียน

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations หรือ ASEAN ก่อตั้งโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) หรือปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีสมาชิก 5 ประเทศ ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้ ต่อมามีประเทศสมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชาตามลำดับ
จึงทำให้ปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิก 10 ประเทศ สำนักงานใหญ่อาเซียนตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีหัวหน้าสำนักงานเรียกว่า “เลขาธิการอาเซียน” ซึ่งมี นายเล เลือง มินห์ (Le Luong Minh) ชาวเวียดนามดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียน ต่อจาก ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ ของไทย ซึ่งดำรงตำแหน่งในช่วงปี 2551-2555 (ค.ศ. โดยจะมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 5 ปี) “อาเซียน” สู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558

จุดประสงค์หลักของอาเซียน

ปฏิญญากรุงเทพฯ ได้ระบุวัตถุประสงค์สำคัญ 7 ประการของการจัดตั้งอาเซียน ได้แก่

1. ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริหาร

2. ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค

3. เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค

4. ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเวียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

5. ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัย และส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

6. เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจนการปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม

7. เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การ ความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆ และองค์การระหว่างประเทศ

 

 

 

สัญลักษณ์อาเซียน

คือ ดวงตราอาเซียนเป็น รูปมัดรวงข้าว สีเหลืองบนพื้นวงกลม สีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาว และสีน้ำเงินรวงข้าวสีเหลือง 10 ต้น หมายถึง ความใฝ่ฝันของบรรดาสมาชิกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้ง 10 ประเทศ ให้มีอาเซียนที่ผูกพันกันอย่างมีมิตรภาพและเป็นหนึ่งเดียว

วงกลม เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงเอกภาพของอาเซียน

ตัวอักษรคำว่า asean สีน้ำเงิน อยู่ใต้ภาพรวงข้าว แสดงถึงความมุ่งมันที่จะทำงานร่วมกันเพื่อความมั่นคง สันติภาพ เอกภาพ และความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียน

คำขวัญของอาเซียน      “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม”

วันอาเซียน      ให้วันที่ 8 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันอาเซียน

ประเทศอาเซียน

  1. อินโดนีเซีย                      6.       บูรไนดารุสซาลาม
  2. มาเลเซีย                        7.       เวียดนาม
  3. ฟิลิปปินส์                       8.       ลาว
  4. สิงคโปร์                         9.       เมียนมาร์
  5. ไทย                             10.     กัมพูชา